Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń VII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń VII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 lutego 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem kursu jest rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów oraz trening twórczego myślenia jako element zwiększenie ich potencjału.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 4 spośród 8 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń:

 1. Przeprowadzenie loterii fantowej z udziałem rzeczy z recyklingu, rękodzieł, zabawek zalegających w domu. Cel loterii – charytatywny, dla osoby potrzebującej lub na rzecz szkoły. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. „Uczeń częścią społeczności szkolnej” kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych (w formie pomocy uczniowskiej/koleżeńskiej, zbiórek charytatywnych, wolontariatu). Ocena na podstawie sprawozdania/opisu, przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Racjonalne gospodarowanie w życiu codziennym. Zdobywanie, zarządzanie i oszczędzanie, np. w formie zbiórki makulatury, nakrętek… Organizacja pracy dla osiągnięcia zysku i przedsiębiorczego wykorzystania. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Planowanie dalszej edukacji – pogadanka z doradcą zawodowym. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Założenie spółdzielni uczniowskiej i zorganizowanie w jej ramach akcji, np. propagującej przedsiębiorczą postawę uczniów, ekologię, zdrową żywność, imprezę kulturalno-oświatową, działania na rzecz szkoły, sprzedaż własnoręcznie zrobionych towarów. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Wspólne przygotowanie pracy plastycznej lub technicznej na dowolnie wybrany temat wykorzystując surowce wtórne, uświadamiając dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne – kształtowanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Mały wolontariat – zorganizowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany cel, angażując uczniów i ich rodziny do udziału w akcji. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń”, który w okresie od 01.02.2021 r. do 01.05.2021 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 1 lutego 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie, samorządy uczniowskie i uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 czerwca 2021 r.
 • Adres jury konkursu „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@przedsiebiorcza-szkola.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!